Physiopunk, eller, hva har science-fiction å gjøre med fysioterapien? Introduserende undervisning i planetary health ved UiT Norges arktiske universitet

🇬🇧  For teaching materials and literature related to this education initiative in english, please see the bottom of this page.

Introduksjon

FN’s bærekraftsmålene (SDGs) fremhever behovet for bidrag fra alle sektorer i samfunnet for å møte dagens uatskillelige sosiale, miljømessige og helsemessige utfordringer. Skjønnlitteratur og framtidsfortellinger har lenge inspirert til innovative løsninger, mens future’s literacy får en sentral plass i utdanning for bærekraftige framtider på tvers av samfunn. I en ny førsteårsemne ved UiT Norges arktiske universitet (10 ECTS, se emnebeskrivelsen, kompetanser og læringsutbytter her) ble fysioterapistudenter introdusert for folkehelse, sosiale og økologiske determinanter for helse, samt bærekraftsmålene. Ulike sjangre framtidsfortellinger ble introdusert som et kreativt middel for å se for seg nye fremtider for fysioterapeuters bidrag til bærekraftsmålene og planetary health.

Det var to hovedmål for denne introduksjonsmodulen: 1) å hjelpe studentene å få en oversikt over kompleksiteten rundt helse og bærekraft, samt behovet for integrerte løsninger; 2) å hjelpe studentene til å få håp, en følelse av handlefrihet, bli mottagelig for endring og utvikle evnen til å se for seg nye fremtider for helse.

Hovedutfordringen var å gjøre studentene i stand til å tenke og skrive på den tiltenkte kreative måten, fordi dette virker diametralt motsatt av det ofte biomedisinske fokuset i helsefaglig praksis og utdanning.

Teoretiske og metodologiske utgangspunkter

I løpet av de siste årene har folkehelsen gjennomgått en videreutvikling gjennom mer fokusert inkludering av sosiale, politiske og økologiske determinanter for helse. Dette gjenspeiler utvikling over hele helsevesenet som planetary health, One Health, Eco Health og bærekraftig helse, som prøver å møte dagens uatskillelige sosiale, miljømessige og helsemessige utfordringer på en integrert, tverrfaglig måte (Horton et al., 2014; Lerner & Berg, 2017). Å tilpasse seg og å bidra til disse nye utfordringene krever betydelig endring på tvers av etablerte helseprofesjoner. I første omgang vil dette kreve både kreativitet og innovasjon for å utvikle nye måter til å bidra til og utover SDG3.

Future’s literacy fokuserer på forståelsen for hvorfor og hvordan vi bruker fremtiden i dagligliv og yrkesliv (Miller, 2019). Et sentralt aspekt i future’s literacy er å øke kapasiteten til å utforske ønskelige fremtider. Forskjellige sjangre skjønnlitteratur og framtidsfortellinger har en rik tradisjon i nettopp dette. De siste årene sett en fremvekst av sjangere som klimafiksjon, økofiksjon, solarpunk, hopepunk og forskjellige ‘futurisms’. I denne modulen brukte vi disse som inspirasjon til å fremme studentens kreativitet for bærekraftige fremtider.

Oppbygging av modulen

Modulen ble undervist i en workshop-setting. Presentasjoner ble holdt av universitetsansatte, internasjonale studenter og en ekstern ekspert fra Arctic Monitoring and Assessment Program og direkte kombinert med erfaringsbaserte øvelser for refleksjon om sammenhenger mellom miljø, sosiale determinanter og helse. I løpet av undervisningen utviklet studentene et visuelt online kompleksitetskart (ved å bruke Miro-programvaren) for å integrere og representere deres bredere forståelse av helse. Gjennom presentasjoner i små grupper utviklet de deretter sin kapasitet til å se og forklare hvordan forskjellige sosiale, økonomiske, miljømessige, politiske og helsemessige forhold er relatert til hverandre.

Den nyvunne kompetansen i komplexitetstenkning ble deretter støttet av en heldags workshop med kreativ skriving, en introduksjon til sjanger for fiksjonsskriving og forskjellige praktiske øvelser. I eksamensoppgaven ble studentene bedt om å skrive framtidsfortellinger der transformative og integrerte løsninger for folkehelse og sosiale og miljømessige problemer ble vektlagt. Historiene ble vurdert ut fra: 1) kreativitet, 2) grad av innsikt i hvordan sosiale, miljømessige og helse er knyttet sammen, 3) at studentens visjon om en fremtid der fysioterapeuter bidrar til folkehelsen på en måte som utvider det nåværende faglige fokuset på fysisk funksjon og aktivitet. 

Noen refleksjoner og veien videre

Det viste seg at skriving av framtidsfortellinger var svært vellykket for flertallet av studentene. Læringsutbytter og vurderingskriterier ble dekket, og eksamensformen genererte kreative og innovative ideer. Fortellingene inkluderte eksempelvis visjoner om transformative former for byliv på og under land og vann, nye oppgaver for helsepersonell som å sørge for tilgjengeligheten av ren luft og grønn infrastruktur, visjoner om helse og omsorg basert på urfolks ledelse, og artenes sameksistens.

Tilbakemeldinger fra studentene viste høy tilfredshet med den visuelle tilnærmingen til kompleksitetstenkning, med erfaringslæring og kreativ skriving. De følte seg bemyndiget gjennom oppgaven og gjennom den uttalte oppfordringen til å være kreative og engasjere fantasien sin mot mangfoldige framtider for bærekraftige helsetjenester.

Et utvalg studenthistorier har blitt publisert i en internasjonal akademisk tidsskrift (se nedenfor), mens et tverrfaglig fordypningsemne er under planlegging. Her skal studentene utvikle gjennomførbare prosjekter som tar for seg bærekraftige utvikling og helse i Nord-Norge og Arktis. Implementering av begge modulene i annen helseutdanning blir vurdert og kan enkelt modifiseres til andre geografiske og disiplinære sammenhenger.

Filip Maric (PhD)

Filip Maric (PhD)

PT, EPA Founder

Filip Maric is Associate professor at UiT The Arctic University of Norway, and founder of the Environmental Physiotherapy Association. He is interested in the outer rims of healthcare and physiotherapy, practical philosophy, ethics, #EnviroPT, planetary health and sea kayaking.

Liv J Nikolaisen

Liv J Nikolaisen

PT, Studieleder

Liv J Nikolaisen is a physiotherapy lecturer and BSc programme lead at UiT The Arctic University of Norway. She has a Master of Public Health from UiT and teaches across various subjects in the programme in addition to being active in the Norwegian national physiotherapy education committee.

Åse Bårdsen

Åse Bårdsen

PT, Universitetslektor

Åse Bårdsen is a physiotherapy lecturer at UiT The Arctic University of Norway. She has extensive experience in paediatric physiotherapy and has been involved in physiotherapy education for over 30 years.

Relaterte publikasjoner / Related publications

There have been a number of related publications connected to this project in both English and Norwegian.

A collected series of students’ stories, accompanied by an introductory editorial and four commentaries have been published in December 2021 as Physiopunk Vol 1 in the Open Physio Journal: An open access, peer-reviewed journal for physiotherapy education

While we are in the midst of teaching the second round of this module at present (Feb 2022), we have issued a new ‘Healthpunk Vol 2: Call for Stories’ inviting medical and healthcare students and professionals from all around the world to submit their own stories for future healthcares in any language of their choosing.

Utvalg av undervisningsmaterialer / Selected
teaching materials

 

To facilitate resource sharing and collaboration, you can download two of the presentations used in the teaching of this module in pdf format here (Norwegian & English). We can also send you the full power point presentations with presenter notes on request. If you choose to use either of these, be it in their original form or by changing them according to your needs and context, we would highly appreciate if you could provide us with your feedback, questions and ideas for amendments.

Ta kontakt / Get in touch

🇳🇴  Vi vil gjerne høre fra deg og fortsette samtalen om vårt Fysiopunk-undervisningsopplegg. Hvis du har noen tilbakemeldinger, spørsmål eller ideer som du ønsker å dele med oss, kan du kontakte Filip Maric (PhD) via e-post eller bruke kommentarsskjemaet nedenfor.

🇬🇧  We would love to hear from you and continue the conversation about our Physiopunk teaching initiative. If you have any feedback, questions or ideas that you would like to share with us, please contact Filip Maric (PhD) via email or use the comment form below.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *